OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.Tyto Obchodní podmínky definují všeobecné podmínky, pravidla a způsob prodeje prováděné společností La MakeUp Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě a bezplatné elektronické služby, prostřednictvím internetového obchodu www.makeup.cz (dále jen „internetový obchod“) a stanoví podmínky poskytování služeb La MakeUp Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě. 

 

§ 1 Definice 

 

1. Pracovní dny - pracovní dny od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků. 

2. Dodávka - znamená skutečný úkon dodání zboží Zákazníkovi, a to prostřednictvím Dodavatele, Zboží uvedené v objednávce. 

3. Dodavatel - subjekt, s nímž Prodávající spolupracuje v oblasti dodávky Zboží: 

a) kurýrní společnost; 

b) Společnost In Time, která v České republice poskytuje služby a dodávky poštovního systému; 

4. Heslo - znamená řetězec písmen, číslic nebo jiných znaků vybraných zákazníkem během registrace na internetovém obchodě, který slouží k zabezpečení přístupu k zákaznickému účtu v internetovém obchodě.

5. Zákazník - subjekt, pro který mohou být služby poskytovány elektronicky nebo s nímž může být uzavřena Smlouva o prodeji v souladu s Obchodními podmínkami a zákonem.

6. Spotřebitel - fyzická osoba, která uskutečňuje právní úkon s podnikatelem, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.

7. Zákaznický účet - znamená individuální panel pro každého Zákazníka, který je v jeho zastoupení zahájen Prodávajícím poté, co Zákazník dokončil Registraci a uzavřel smlouvu o poskytnutí služby Údržba zákaznického účtu.

8. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, kterou zákon stanoví způsobilost k právním úkonům, podnikání nebo profesní činnost ve svém vlastním zájmu a provádění právních úkonů přímo souvisejících s její podnikatelskou nebo profesní činností.

9. Předpisy – znamená tyto předpisy.

10. Registrace - znamená skutečnou činnost prováděnou způsobem uvedeným v Pravidlech, která je požadována pro Zákazníka, aby používal všechny funkce internetového obchodu.

11. Prodávající - znamená La MakeUp Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (02-672), ul. Domaniewska 37 lok. 17,6, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem hlavního města Varšavy ve Varšavě, obchodní oddělení XII obchodního rejstříku pod číslem KRS 0000587427, se základním kapitálem ve výši 50 000 PLN; e-mail: [email protected], který je také vlastníkem internetového obchodu.

12. Webové stránky obchodu - znamenají webové stránky, na kterých Prodávající provozuje internetový obchod provozovaný v doméně www.makeup.cz.

13. Zboží - znamená produkt předložený Prodávajícím prostřednictvím internetových stránek internetového obchodu, který může být předmětem kupní smlouvy.

14. Stálá média - znamená materiál nebo nástroj umožňující Zákazníkovi nebo Prodávajícímu ukládat informace, které jsou mu osobně adresovány, způsobem, který umožní přístup k informacím v budoucnu po přiměřenou dobu pro účely těchto informací a který umožní obnovení uložených informací beze změny.

15. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená na dálku, za podmínek uvedených v Pravidlech, mezi Zákazníkem a Prodávajícím.


§ 2 Obecná ustanovení a používání internetového obchodu

 

1. Všechna práva na internetový obchod, včetně vlastnických práv, práv intelektuálního vlastnictví k jeho jménu, jeho internetové doméně, internetové stránce internetového obchodu, stejně jako ke vzorům, formulářům, logům zveřejněným na webových stránkách obchodu (s výjimkou log a obrázků prezentovaných na webových stránkách) Obchod, za účelem předložení zboží, k němuž náleží autorská práva třetí osobě, náleží Prodávajícímu a jeho užívání může být provedeno pouze způsobem stanoveným a v souladu s Pravidly a se souhlasem Prodávajícího vyjádřeným písemně.

2. Prodávající se bude snažit zpřístupnit Internetový obchod uživatelům internetu s využitím všech oblíbených webových prohlížečů, operačních systémů, typů zařízení a typů připojení k internetu. Minimální technické požadavky pro používání webových stránek Obchod jsou internetové prohlížeče, které obsahují alespoň Internet Explorer 11 nebo Chrome 66 nebo FireFox 60 nebo Opera 53 nebo Safari 5 nebo novější, s povoleným JavaScriptem, přijímání „cookies“ a připojení k Internetu šířka pásma nejméně 256 kbit / s. Webová stránka Obchod je optimalizována pro minimální rozlišení obrazovky 1024x768 pixelů.

3. Prodávající používá mechanismus souborů „cookies“, které jsou při použití zákazníky z webových stránek obchodu uloženy na serveru prodávajícího na pevném disku koncového zařízení zákazníka. Použití „cookies“ je zaměřeno na správné fungování webových stránek obchodu na koncových zařízeních zákazníků. Tento mechanismus nezničí koncové zařízení klienta a nezpůsobí žádné změny konfigurace v koncových zařízeních klienta ani v softwaru instalovaném na těchto zařízeních. Každý zákazník může zakázat mechanismus „cookies“ ve webovém prohlížeči svého koncového zařízení. Prodávající uvádí, že zakázání „cookies“ může způsobit potíže nebo zabránit používání webových stránek obchodu.

4. Za účelem objednání v internetovém obchodě prostřednictvím internetové stránky internetového obchodu nebo prostřednictvím e-mailu a za účelem využití služeb dostupných na webových stránkách obchodu je nezbytné, aby měl zákazník aktivní e-mailový účet. V případě výběru Doručení prostřednictvím InPost Paczkomaty sp. Z oo se sídlem v Krakově by měl mít Zákazník také aktivní telefonní číslo, které je nutné pro účely Doručení.

5. Pro objednání v internetovém obchodě telefonicky je nutné, aby měl zákazník aktivní telefonní číslo a aktivní e-mailový účet.

6. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah a používání internetového obchodu zákazníkem, internetového obchodu nebo bezplatných služeb poskytovaných prodávajícím způsobem, který je v rozporu se zákonem, morálkou nebo porušením osobních práv třetích osob.


7. Prodávající prohlašuje, že veřejná povaha internetu a využívání služeb poskytovaných elektronicky může znamenat riziko získání a změny údajů Zákazníka neoprávněnými osobami, a proto by zákazníci měli používat vhodná technická opatření, která minimalizují výše uvedená rizika. Zejména by měli používat antivirové programy a chránit identitu uživatelů používajících internet. Prodávající nikdy nepožaduje od zákazníka, aby mu poskytl jakoukoli formu hesla.

8. Není dovoleno používat zdroje a funkce internetového obchodu k provádění činností ze strany zákazníka, které by porušovaly zájmy prodávajícího.

 

§ 3 Registrace

 

1. Za účelem vytvoření Zákaznického účtu je Zákazník povinen provést bezplatnou registraci. 

2. Registrace není nutná pro objednání v internetovém obchodě. 

3. K registraci by měl zákazník vyplnit registrační formulář poskytnutý Prodávajícím na internetových stránkách obchodu a zaslat vyplněný registrační formulář elektronicky Prodávajícímu výběrem příslušné funkce uvedené v registračním formuláři. Během registrace si Zákazník nastaví individuální heslo. 

4. Při vyplňování registračního formuláře má Zákazník možnost přečíst si Pravidla a přijmout jejich obsah označením příslušného pole ve formuláři.

5. Při registraci může Zákazník dobrovolně souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely označením příslušného pole registračního formuláře. V takovém případě Prodávající jednoznačně informuje o účelu shromažďování osobních údajů Zákazníka a o Prodávajícím nebo předpokládaných příjemcích těchto údajů.

6. Souhlas Zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely neznamená možnost uzavřít s Prodávajícím smlouvu o poskytnutí služby Zákaznického účtu elektronickými prostředky. Souhlas může být kdykoliv odvolán předložením příslušného prohlášení Zákazníka Prodávajícímu. Výpis může být zaslán například na adresu Prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

7. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží Zákazník neprodleně e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři Potvrzení registrace Prodávajícím. V této době je uzavřena smlouva o poskytování služby Zákaznického účtu elektronickými prostředky a Zákazník získává přístup k Zákaznickému účtu a ke změnám provedeným při Registraci údajů.

 

§ 4 Objednávky

 

1.Informace obsažené na internetových stránkách internetového obchodu nepředstavují nabídku Prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku, nýbrž pouze pozvání zákazníků k podání nabídek k uzavření kupní smlouvy. 


2. Zákazník může zadávat objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím internetových stránek internetového obchodu nebo e-mailem 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.  

3. Zákazník může zadávat objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím telefonu v hodinách a dnech uvedených na internetových stránkách obchodu. 

4. Zákazník zadávající objednávku prostřednictvím webových stránek internetového obchodu dokončí objednávku výběrem zboží, o které má zájem. Přidání Zboží k objednávce se provádí výběrem příkazu KOUPIT v rámci daného Produktu prezentovaného na Webových stránkách obchodu. Po vyplnění celé objednávky a uvedení způsobu doručení a způsobu platby v "KOŠÍKU" objednatel odešle objednávku odesláním objednávkového formuláře Prodávajícímu výběrem tlačítka "Objednávka a platba" na internetových stránkách obchodu. Pokaždé před odesláním objednávky Prodávajícímu je Zákazník informován o celkové ceně vybraného Produktu a Dodávky, jakož i o veškerých dodatečných nákladech, které je povinen vynaložit v souvislosti se Smlouvou o prodeji. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí. 

5. Zákazník, který objednává telefonicky, používá telefonní číslo poskytnuté Prodávajícím na internetových stránkách obchodu. V průběhu telefonického rozhovoru Zákazník oznámí Prodávajícímu jméno Zboží z Produktů na Webových stránkách Obchodu, výši Zboží, které si chce objednat, a uvede způsob a adresu Způsobu dodání a způsobu platby a na základě své volby uvede svou e-mailovou adresu nebo poštovní adresu, kterou potvrdí Prodávající o obsahu navrhované smlouvy a potvrzení objednávky - v případě uzavření kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím. Při každém telefonickém rozhovoru Prodávající informuje Zákazníka o celkové ceně vybraného zboží a celkových nákladech zvoleného způsobu doručení. 

6. Po uzavření kupní smlouvy prostřednictvím telefonu zašle Prodávající na trvanlivém médiu na e-mailovou adresu nebo korespondenci poskytovanou Zákazníkem obsahující potvrzení podmínek kupní smlouvy. Potvrzení zahrnuje: uvedené zboží, které je předmětem kupní smlouvy, její cenu, náklady na dodání a informace o jakýchkoliv dalších nákladech, které je Zákazník povinen vynaložit v souvislosti se smlouvou o prodeji. 

7. Zákazník, který zadá objednávku prostřednictvím e-mailu, zašle na e-mailovou adresu, kterou Prodávající uvedl na internetových stránkách obchodu. Ve zprávě odeslané Prodávajícímu Zákazník poskytne zejména: název Produktu, barvu a jeho množství, od Zboží prezentovaného na Webové stránce obchodu a jeho kontaktní údaje. 

8. Po obdržení e-mailem od Zákazníka zprávu uvedenou v § 4 odst. 7 prodávající zašle Zákazníkovi e-mailem zprávu o vrácení zboží, uvede své registrační údaje, cenu vybraného Zboží a možné způsoby platby, jakož i způsob dodání spolu s jeho cenou, jakož i informace o všech dalších platbách, které by Zákazníkovi vznikly z kupní smlouvy. Zpráva také obsahuje informace pro Zákazníka, že uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím e-mailu znamená povinnost zaplatit za objednané Zboží. Na základě informací poskytnutých Prodávajícím může Zákazník zadat objednávku zasláním e-mailu prodávajícímu s uvedením zvoleného způsobu platby a způsobu doručení. 

9. Objednávka je podáním nabídky Prodávajícímu Zákazníkem k uzavření Smlouvy o prodeji Zboží, které je předmětem objednávky.


10. Po odeslání objednávky Prodávající zašle potvrzení o jeho předložení na e-mailovou adresu, kterou uvedl Zákazník.

11. Poté, po potvrzení umístění objednávky, odešle Prodávající informaci o přijetí objednávky na adresu uvedenou Zákazníkem. Informace o přijetí objednávky na provedení je prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky uvedené v § 4 odst. 9 a při převzetí Zákazníkem je uzavřena kupní smlouva.  

12. Po uzavření kupní smlouvy Prodávající potvrzuje obchodní podmínky a zasílá je Zákazníkovi na trvanlivém nosiči na e-mailovou adresu nebo písemně na adresu uvedenou Zákazníkem během registrace nebo objednání.  

 

§ 5 Platby

 

1. Ceny na internetových stránkách obchodu umístěné na daném Zboží jsou hrubé ceny a neobsahují informace o nákladech na Dodání a žádné další náklady, které bude Zákazník povinen vynaložit v souvislosti se Smlouvou o prodeji, o které bude Zákazník informován při výběru způsobu Dodání a zadávání objednávky. 

2. Zákazník si může pro objednané zboží zvolit následující způsoby platby: 

a) bankovní převod na bankovní účet Prodávajícího (v tomto případě bude objednávka zpracována poté, co Prodávající zašle potvrzení o přijetí objednávky a po připsání peněžních prostředků na bankovní účet Prodávajícího); 

b) bankovním převodem prostřednictvím externího platebního systému przelewy24.pl, provozovaného agenturou PayPro SA Settlement Agent se sídlem v Poznani (v tomto případě bude objednávka zpracována poté, co Prodávající zašle potvrzení objednávky a poté, co Prodávající obdrží informace o platebním systému ze systému PayPro Zákazníka); 

c) platební kartou prostřednictvím externího platebního systému eService, kterou provozuje Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (v tomto případě bude realizace objednávky zahájena odesláním potvrzení objednávky Objednateli Prodávajícím a po obdržení informací o systému eService o úspěšném dokončení platby); 

d) dobírka, platba dodavatelem při plnění dodávky (v tomto případě bude objednávka zpracována poté, co Prodávající zašle potvrzení objednávky).

 

3. Odběratel by měl provést platbu za objednávku ve výši vyplývající z uzavřené kupní smlouvy do 3 pracovních dnů, pokud si zvolí formu platby předem. 

4. Pokud Zákazník neuskuteční platbu ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 3 Prodávající stanoví Zákazníkovi dodatečnou lhůtu k provedení platby a informuje o tom Zákazníka na trvanlivém médiu. Informace o dodatečné lhůtě splatnosti zahrnují také informaci, že po uplynutí této lhůty Prodávající odstoupí od kupní smlouvy. V případě neúčinného uplynutí druhé lhůty pro provedení platby Prodávající zašle Zákazníkovi Trvalý záznam prohlášení o odstoupení od smlouvy podle článku 491 občanského zákoníku.

 

§ 6 Dodávka

  

1. Prodávající realizuje Dodávku na území České republiky. 

2. Prodávající je povinen dodat zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bez vad. 

3. Prodávající uvádí na webových stránkách obchodu informace o počtu pracovních dnů potřebných pro doručení a provedení objednávky. 

4. Datum dodání a provedení objednávky uvedené na internetových stránkách obchodu se počítá v pracovních dnech podle §5 odst. 2. 

5. Objednané Zboží je Zákazníkovi doručeno prostřednictvím Dodavatele na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. 

V případě výběru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. se sídlem v Krakově jako dodavatele, adresou Dodávky bude adresa balíkové skříňky vybraná Zákazníkem při objednávce. 

6. V den odeslání Zboží Zákazníkovi Zákazník potvrzuje doručení zásilky na e-mailovou adresu Zákazníka. 

7. Zákazník je povinen dodaný balík zkontrolovat včas a způsobem přijatým pro balíky daného typu. V případě ztráty nebo poškození zásilky má Zákazník právo žádat od zaměstnance Dodavatele vypracování řádného protokolu. 

8. Prodávající se v souladu s vůlí Zákazníka připojí k zásilce, která je předmětem dodávky, nebo k faktuře DPH k dodanému zboží. 

9. V rámci smlouvy se Zákazníkem může Prodávající zaslat pozvání na e-mailovou adresu Zákazníka, aby provedl poprodejní průzkum. Průzkum se používá k přezkoumání stanoviska transakci. Zákazník může dotazník vyplnit dobrovolně.

 

§ 7 Záruka

 


1. Prodávající poskytuje Dodání Zboží bez fyzických a právních vad. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, pokud má Zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka).

2.Pokud má Zboží vadu, může Zákazník: 

a)předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, pokud prodejce neprodleně a bez zbytečných obtíží nevymění vadný výrobek na výrobek bez vad nebo neodstraní vadu. 

Toto omezení se nevztahuje na případy, kdy Prodávající již nahradil nebo opravil Zboží nebo nesplnil povinnost nahradit Zboží výrobkem bez vad nebo odstranit vady. Namísto odstranění vady navržené Prodávajícím může Zákazník požadovat výměnu Zboží bez vad nebo nahrazení Zboží, ledaže by nebylo možné věci uvést do souladu způsobem zvoleným Zákazníkem nebo vyžadovat nadměrné náklady ve srovnání s metodou navrženou Prodávajícím. Při posuzování nadměrnosti nákladů se bere v úvahu hodnota Zboží bez vad, druh a význam vady a přihlíží se k potížím, které by jinak Zákazník vystavil. 

b)požadovat výměnu vadného výrobku za výrobek bez vad nebo odstranění vady. Prodávající je povinen vadné Zboží vyměnit na Zboží bez vad nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží Zákazníkovi. 

Prodávající může odmítnout vyhovět požadavkům Zákazníka, pokud není možné uvést vadné zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem nebo pokud by to vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s jiným možným způsobem dosažení souladu s kupní smlouvou. Náklady na opravu nebo výměnu nese Prodávající. 

3. Zákazník, který uplatní práva ze záruky, je povinen dodat vadný předmět na adresu Prodávajícího. V případě, že Zákazník je spotřebitelem, hradí náklady na dodání Prodávající. 

4. Prodávající odpovídá na základě záruky, pokud je fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let od propuštění Zboží objednateli. Nárok na odstranění vady nebo nahrazení Zboží, které je bez vad, zaniká po uplynutí jednoho roku, avšak tento den nesmí být ukončen před uplynutím lhůty uvedené v první větě. V této lhůtě může zákazník odstoupit od kupní smlouvy nebo podat prohlášení o snížení ceny z důvodu vady zboží. Pokud Zákazník požadoval výměnu Zboží bez vad nebo odstranění vady, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy nebo podání prohlášení o snížení ceny začíná neúčinným uplynutím lhůty pro výměnu Zboží nebo odstraněním vady. 

5. Veškeré stížnosti týkající se Zboží nebo realizace Kupní smlouvy může Zákazník nařídit písemně na adresu Prodávajícího. 

6. Prodávající do 14 dnů ode dne podání žádosti obsahující reklamaci odpoví na reklamaci Zboží nebo stížnosti související s realizací Kupní smlouvy oznámené Zákazníkem. 

7. Zákazník může Prodávajícímu podat stížnost v souvislosti s využíváním bezplatných služeb poskytovaných prodávajícím elektronicky. Reklamaci lze podat v elektronické podobě a zaslat na adresu [email protected] Zákazník by měl ve stížnosti uvést popis problému. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, posoudí stížnosti a poskytne Zákazníkovi odpověď. 

8. Prodávající ve vztahu k Podnikatelům vylučuje odpovědnost vyplývající ze záruky. 

 

§ 8 Garance

 

1.Na zboží prodané Prodávajícím se může vztahovat záruka poskytnutá výrobcem zboží nebo distributorem. 

2. V případě Zboží, na které se vztahuje záruka, jsou informace o existenci a obsahu záruky vždy uvedeny na internetových stránkách obchodu. 

 

§ 9 Odstoupení od kupní smlouvy

 

1. Zákazník, který je Spotřebitelem, který uzavřel kupní smlouvu, může od ní odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů. 

2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná okamžikem, kdy je zboží převzato do vlastnictví Spotřebitelem nebo třetí osobu, která je označena, jinou než je Dodavatel, nebo v případě smlouvy, která zahrnuje mnoho zboží, které je dodáváno samostatně, v partiích nebo po částech, od převzetí vlastnictví posledního zboží, partie nebo části. 

Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy předložením prohlášení o odstoupení Prodávajícímu. Toto prohlášení může být učiněno například písemně na adresu Prodávajícího, e-mailem na adresu Prodávajícího. Výpis může být podán na formuláři, jehož návrh byl Prodávajícím zveřejněn na internetových stránkách obchodu na následující adrese: Formulář pro odstoupení od smlouvy. Pro splnění termínu postačí zaslat prohlášení před jeho uplynutím.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy, ona se považuje za neplatnou. 

4. Pokud Spotřebitel předložil prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy dříve, než Prodávající přijal jeho nabídku, nabídka přestává být závazná. 

5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výpisu Spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, vrátit všechny jím provedené platby včetně nákladů na dodání zboží Spotřebiteli. Prodávající je oprávněn zadržet vrácení plateb, které obdržel od spotřebitele, až do obdržení zpětného zboží nebo doručení důkazu o zaslání zboží zpět spotřebiteli v závislosti na tom, která událost nastane jako první. 

6. Pokud si Spotřebitel, který využil práva na odstoupení od smlouvy, zvolil jiný způsob dodání zboží než nejlevnější obvyklý způsob dodání, který Prodávající nabídl, není Prodávající povinen vrátit dodatečné náklady, které vzniknou Spotřebiteli. 

7. Spotřebitel je povinen zboží neprodleně vrátit Prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Pro splnění termínu postačí vrátit Zboží na adresu Prodávajícího před uplynutím lhůty. 

8. V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník, který je Spotřebitelem, pouze přímé náklady na vrácení zboží. 

9. Pokud z důvodu své povahy nemůže být výrobek vrácen běžnou poštou, Prodávající informuje Spotřebitele o nákladech na vrácení zboží na internetových stránkách obchodu. 

10. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho použití způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování Zboží. 

11. Prodávající je povinen vrátit platbu stejným způsobem, jaký použil spotřebitel, pokud se Spotřebitel výslovně nedohodl na jiném způsobu vrácení, který pro něj nevyžaduje žádné náklady. 

12. Právo odstoupit od kupní smlouvy není splatné Zákazníkovi, který je Spotřebitelem v souvislosti se smlouvami, v nichž je zboží dodáváno v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nemůže být vrácen ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen.

 

§ 10 Nesplacené služby 


1.Prodávající poskytuje Klientům bezplatné elektronické služby: 

a) Kontaktní formulář; 

b) Newsletter; 

c) Vedení zákaznického účtu; 

d) Zveřejňování recenze

 

2. Služby uvedené v § 10 odst. 1 výše jsou poskytovány 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 

3. Prodávající si vyhrazuje právo zvolit a změnit typ, formu, čas a způsob udělení přístupu k vybraným službám, které budou informovat Zákazníky způsobem odpovídajícím změně Pravidel. 

4. Služba Kontaktního formuláře spočívá ve odeslání zprávy prodávajícímu prostřednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách obchodu. 

5. Odstoupení z bezplatného servisu Kontaktní formulář je kdykoliv možné a spočívá v zastavení zasílání dotazů prodávajícímu. 

6. Službu Newsletter může využít každý Zákazník, který zadá svou e-mailovou adresu prostřednictvím registračního formuláře, který Prodávající poskytne na internetových stránkách obchodu. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží Zákazník ihned e-mailem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři, aktivační odkaz pro potvrzení odběru Newsletteru. Pokud je odkaz aktivován zákazníkem, uzavírá se smlouva o poskytování služby Newsletter elektronicky. 

Zákazník může dodatečně při registraci označit příslušné pole v registračním formuláři, aby si mohl předplatit službu Newsletter. 

7. Služba Newsletter spočívá v zaslání elektronické zprávy obsahující informace o nových produktech nebo službách v nabídce prodávajícího na e-mailovou adresu. Newsletter zasílá prodávající všem klientům, kteří se podepsali. 

8. Každý Newsletter adresovaný dotčeným Klientům obsahuje zejména: informace o odesílateli, vyplněné "předmětové" oblasti, uvádějící obsah zásilky a informace o možnosti a způsobu odstoupení od služby bezplatného newsletteru. 

9. Zákazník se může kdykoliv odhlásit z odběru předplatného prostřednictvím odkazu uvedeného v každém e-mailu odeslaném v rámci služby Newsletter nebo deaktivací příslušného pole na Zákaznickém účtu. 

10. Služba Klientského účtu je k dispozici po registraci za podmínek popsaných v Pravidlech a spočívá v tom, že Zákazníkovi bude v rámci Internetového obchodu poskytován vyhrazený panel, který Zákazníkovi umožní měnit údaje, které mu poskytl při registraci, a také sledovat stav objednávek a historie objednávek, které již byly dokončeny. 

11. Zákazník, který se zaregistroval, může podat žádost o vymazání Zákaznického účtu Prodávajícího, pokud však Zákazník požádá Prodávajícího o odstranění účtu Zákazníka, může být vymazán do 14 dnů od podání žádosti. 

12. Služba Opinion Service spočívá v tom, že umožňuje Prodávajícímu, Zákazníkům, kteří mají Zákaznický účet, zveřejňovat na Webu obchodu individuální a subjektivní prohlášení Zákazníka týkající se zejména Zboží. 

13. Zrušení služby Zveřejnění stanovisek je možné kdykoliv a spočívá v zastavení zasílání obsahu zákazníkem na internetových stránkách obchodu. 

14. Prodávající je oprávněn zablokovat přístup k Zákaznickému účtu a bezplatné služby, pokud Zákazník jedná na úkor Prodávajícího nebo jiných Zákazníků, porušení ustanovení zákona nebo ustanovení Řádu Zákazníkem a při blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatných služeb je odůvodněn bezpečnostními důvody. - zejména: Zákazník, který poruší bezpečnost webových stránek obchodu nebo jiné hackerské aktivity. Blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatné služby z výše uvedených důvodů trvá po dobu nezbytnou k vyřešení problému, který je základem pro blokování přístupu k Zákaznickému účtu a bezplatných služeb. 

 

§ 11 Odpovědnost zákazníka za zveřejnilý objem obsahu 

 

1. Umístěním obsahu a jeho zpřístupněním Zákazník dobrovolně distribuuje obsah. Publikovaný obsah nevyjadřuje názory prodávajícího a neměl by být přirovnáván k jeho činnostem. Prodávající není poskytovatelem obsahu, ale je pouze subjektem, který k tomuto účelu poskytuje odpovídající zdroje ICT. 

2. Zákazník prohlašuje, že: 

a) má právo užívat autorská práva, práva k průmyslovému vlastnictví a/nebo související práva na díla, práva průmyslového vlastnictví (například ochranné známky) a/nebo související objekty, které tvoří obsah; 

b) umístění a poskytování osobních údajů, obrazu a informací týkajících se třetích osob v rámci služeb uvedených v § 10 Podmínek se uskutečnilo zákonným, dobrovolným způsobem a se souhlasem dotčených osob; 

c) souhlasí s přístupem k uveřejněnému obsahu jiným Zákazníkům a Prodávajícímu a zároveň umožňuje Prodávajícímu je bezplatně využívat v souladu s ustanoveními těchto Pravidel; 

d) souhlasí s vývojem děl ve smyslu zákona o autorském právu a právech s ním souvisejících. 

3. Zákazník nemá právo na: 

a) umístění osobních údajů třetích osob v rámci využívání služeb uvedených v § 10 Řádu a šíření obrazu třetích osob bez požadovaného právního souhlasu nebo souhlasu třetí osoby; 

b) umístění v rámci využívání služeb uvedených v bodě 10 Pravidel jako reklamní služby a / nebo reklamní materiály. 

4. Prodávající odpovídá za obsah zaslaný Zákazníky za předpokladu, že obdrží oznámení v souladu s § 12 Pravidel. 

5. Zákazníkům v rámci využívání služeb uvedených v § 10 Pravidel,je zakázáno zveřejňovat obsah, který by mohl zejména: 

a) být vystaven špatné víře, například s úmyslem porušit osobní práva třetích osob; 

b) porušovat práva třetích osob, včetně práv souvisejících s ochranou autorského práva a práv s ním souvisejících, ochrany práv průmyslového vlastnictví, obchodního tajemství nebo povinnosti mlčenlivosti; 

c) být urážlivý nebo ohrožovat jiné lidi, obsahovat slovní zásobu, která porušuje dobré mravy (například používání rouhavosti nebo termínů, běžně považovaných za urážlivé); 

d) odporovat zájmům prodávajícího; 

e) jinak porušovat ustanovení Pravidel, celních předpisů, platných právních předpisů, společenských nebo morálních norem. 

6. Pokud je oznámení doručeno v souladu s § 12 Pravidel, Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo smazat obsah zaslaný Klienty v rámci využívání služeb uvedených v § 10 Pravidel, zejména s ohledem na obsah, na kterém na základě zpráv třetích osob nebo bylo zjištěno, že příslušné orgány porušují tato pravidla nebo platné zákony. Prodávající nevykonává stálý dohled nad zveřejněným obsahem. 

7. Zákazník souhlasí s tím, že prodávající zdarma použije jeho obsah na stránkách internetového obchodu 

 

§ 12 Hlášení hrozby nebo porušení práv 

 

1. Pokud se Zákazník nebo jiná osoba nebo subjekt rozhodne, že obsah zveřejněný na Webových stránkách Obchodu porušuje jejich práva, osobní práva, dobré mravy, pocity, morálku, přesvědčení, pravidla spravedlivé soutěže, know-how, tajemství chráněné zákonem,na základě povinnosti může informovat prodávajícého o možném porušení. 

2. Prodávající oznámený o případném porušení, podniká okamžité kroky k odstranění obsahu, způsobujíceho porušení z webových stránek obchodu

 

§ 13 Ochrana osobních údajů 


1. Pravidla pro ochranu osobních údajů jsou uvedena v zásadách ochrany osobních údajů. 

 

§ 14 Ukončení smlouvy (nevztahuje se na smlouvy o prodeji)

 

1. Zákazník i Prodávající mohou kdykoliv a bez udání důvodu vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb, s výhradou zachování práv, které nabyla druhá strana před ukončením výše uvedeného a podmínek níže. 

2. Registrovaný Zákazník, ukončí smlouvu o poskytování elektronických služeb zasláním příslušného prohlášení o záměru Prodávajícímu, a to jakýmikoliv prostředky vzdálené komunikace, umožňující prodávajícímu přečíst si prohlášení o záměru odběratele. 

3. Prodávající ukončí smlouvu o poskytování elektronických služeb zasláním Zákazníkovi odpovídající prohlášení o záměru na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při registraci. 

 

§ 15 Závěrečná ustanovení

 

1. Prodávající odpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy, ale v případě smluv uzavřených s Klienty, kteří jsou Podnikateli, odpovídá Prodávající pouze v případě úmyslného poškození a v mezích skutečných ztrát Klienta, kterým je Podnikatel. 

2. Obsah těchto Pravidel může být zaznamenán tiskem, uložením na médium nebo stažením kdykoliv z webových stránek Obchodu. 

3. V případě sporu vyplývajícího z uzavření kupní smlouvy,strany se snaží řešit věc mírově. Zákonem použitelným na řešení sporů vyplývajících z tohoto řádu je polské právo. 

4. Každý zákazník může využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy. V tomto ohledu je možné, aby klient využíval zprostředkování. Seznamy stálých zprostředkovatelů a stávajících zprostředkovatelských center předávají a poskytují předsedové příslušných okresních soudů. Zákazník, který je spotřebitelem může rovněž využít mimosoudní prostředky pro vyřizování stížností a uplatnění reklamací prostřednictvím podání své stížnosti prostřednictvím online platformy online řešení sporů EU, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel. 

Veškeré objednávky přijaté Prodávajícím k provedení přede dnem nabytí účinnosti nového předpisu se provádějí na základě prováděcích předpisů platných v den objednání Zákazníkem. Změna Pravidel vstoupí v platnost do 7 dnů ode dne zveřejnění na Webu obchodu. Prodávající je povinen informovat Zákazníka 7 dnů před nabytím účinnosti nového Předpisu o změnách Pravidel prostřednictvím e-mailu obsahujícího odkaz na znění novelizovaného Předpisu. Pokud Klient neakceptuje nový obsah Pravidel, je povinen tuto skutečnost prodávajícímu oznámit, což vede k zániku smlouvy v souladu s ustanoveními § 14 Předpisu. 

6. Pravidla vstupují v platnost dne 25.5.2018.

Každý den od 6:55 do 19:05
Zpětné volání
Košík(0)

přihlášení do osobního profilu

obnovení hesla

zavoláme Vám zpět!

Beauty-svět jedným kliknutím: nainstalujte aplikaci MAKEUP

Klikněte na "Sdílet"
vyberte Přejít na domovskou obrazovku

Klikněte "Přidat na domovskou obrazovku" v menu prohlížeče.

Na obrazovce se zobrazí ikona aplikace a budete moct kdykoliv potěšit se beauty-nákupem.